Introduction

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อุษาอาคเนย์

gn_mapthai

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย โดยตั้งอยู่ทางซีกโลกตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย  ระหว่างละติจูดที่ 10 องศาใต้ถึงละติจูดที่ 28 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 92 องศาตะวันออกถึง 141 องศาตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 4.6 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของ 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลยเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และติมอร์ตะวันออก

ทำเลที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือติดประเทศจีน
ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตกติดประเทศอินเดียและบังคลาเทศ

ภูมิประเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยแบ่งตามภูมิศาสตร์คือ ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปและส่วนที่เป็นหมู่เกาะ
ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป     เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา บางส่วนของประเทศมาเลเซีย
ส่วนที่เป็นหมู่เกาะ     เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นบริเวณที่มีภูเขาไฟเป็นจำนวนมากทั้งที่ดับแล้วและยังคุกรุ่นอยู่ ประกอบด้วย ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ บางส่วนของประเทศมาเลเซีย และติมอร์ตะวันออก

ภูมิอากาศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน ร้อนชื้นแบบมรสุม และร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน และเนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรจึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันหรือรายเดือนสูงสม่ำเสมอเกือบตลอดปี

ทรัพยากรธรรมชาติ

ดิน เป็นดินที่เสื่อมคุณภาพเพราะขาดการดูแลรักษา

น้ำ แหล่งน้ำจืดที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น

แร่ธาตุ มีแร่ดีบุกอยู่ที่ประเทศไทยและมาเลเซีย ส่วนปิโตรเลียมมีที่เกาะบอร์เนียว บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เขตภูเขาไฟ เพราะมีดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุซึ่งมีประโยชน์กับพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มะพร้าว ผลไม้ ผัก เครื่องเทศ เป็นต้น

การเลี้ยงสัตว์ โดยมีทั้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งาน เช่น โค กระบือ ช้าง และสัตว์บางชนิดที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร เช่น ไก่ เป็ด หมู แกะ เป็นต้น

การประมง แหล่งประมงสำคัญ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย อ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน ประเทศที่ทำการประมงมาก ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยังมีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น การทำนากุ้ง การเลี้ยงปลาในกระชัง

อุตสาหกรรม เป็นการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และปัจจุบันมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย

cropped-header02.gif

โฆษณา
Categories: Introduction | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: